اینجا هستید :
خانه آموزش برنامه نویسی زبان های برنامه نویسی زبان جاوا اسکریپت Js آشنایی و معرفی انواع عملگرهای جاوا اسکریپت

آشنایی و معرفی انواع عملگرهای جاوا اسکریپت

آشنایی و معرفی انواع عملگرهای جاوا اسکریپت

در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از آموزش های زبان جاوا اسکریپت، در این مقاله می خواهیم شما را با عملگرهای جاوا اسکریپت آشنا کنیم.

در ادامه به بررسی ۵ دسته از عملگرهای جاوا اسکریپت با عنوان عملگرهای ریاضی، انتسابی، مقایسه ای، منطقی و رشته ای خواهیم پرداخت. پس با جلسه آموزشی دیگری از زبان جاوا اسکریپت با کدنویسی به زبان ساده همراه باشید.

سری آموزش های جاوا اسکریپت (Javascript)

معرفی عملگرهای جاوا اسکریپت

نعریف : قبل از هر چیزی به معرفی عملوند می پردازیم : عملوند به متغیری گفته می شود، که عملگر بر روی آن عملیات انجام می دهد.

عملگرهای ریاضی

عملگر

شرح

مثال

+   جمع

دو عملوند خود را با هم جمع می کند .

x = 2      y = 2     x + y = 4
–   تفریقدو عملوند خود از هم کم می کند .x = 4      y = 2     x – y = 2
*   ضربدو عملوند خود را در هم ضرب می کند .x = 2      y = 3     x * y = 6
/   تقسیمعملوند اول خود را بر عملوند دوم تقسیم می کند .x = 6      y = 2     x / y = 3
%   باقی ماندهباقی مانده حاصل از تقسیم عملوند اول بر عملوند دوم را محاسبه می کند .x = 8      y = 3     x % y = 2
x = 15      y = 4     x % y = 3
x = 9      y = 3     x % y = 0
++   افزایندهعملوند خود را یک واحد افزایش می دهد .x = 7      x++     x = 8
– –   کاهندهعملوند خود را یک واحد کاهش می دهد .

x = 8      x- –     x = 7

عملگرهای انتسابی

از عملگرهای انتسابی، برای نسبت دادن مقدار به یک متغیر استفاده می شود.

نکته : برخی از حالت های محاسبات متغیرها مثل x = x + y را می توان به صورت خلاصه تر به صورت x += y نوشت.

در جدول زیر انواع حالت های آن آمده است :

عملگر

مثال

برابر است با

=    انتساب

x = y   یا   x = 5

y = 5    x = y    نتیجه :    x = 5

var x ;      x = 5   (x انتساب مقدار ۵ به )

+=    جمع

x += y

x = x + y

– =    تفریق

x – = y

x = x – y

*=    ضرب

x *= y

x = x * y

/=    تقسیم

x /= y

x = x / y

%=    باقی مانده

x %= y

x = x % y

عملگرهای مقایسه ای

از این عملگرها برای مقایسه یک متغیر با یک مقدار و یا مقایسه ۲ متغیر با هم استفاده می شود.

عملگر

شرح

مثال

= =   تساویامتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر

x = = y    یا    y = = 8

= = =   تساویامتحان برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ نوع داده ای

x = = = y    یا    y = = = “8”

مثال: x = 5   ,   y = “5”   ,   اگر    x = = = y    نتیجه : غلط است

! =    عدم تساویامتحان عدم برابری با یک مقدار یا یک متغیر دیگر

x ! = y    یا    y ! = 4

مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x ! = y    نتیجه : درست است

>    بزرگتر بودنامتحان بزرگتر بودن

x > y    یا    y > 4

مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x > y    نتیجه : غلط است

<    کوچکتر بودنامتحان کوچکتر بودن

x < y    یا    y < 4

مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x < y    نتیجه : درست است

مساوی یا بزرگتر بودن    >=امتحان مساوی یا بزرگتر بودن

x >= y    یا    y >= 4

مثال : x = 5   ,   y = 6   ,   اگر    x >= y    نتیجه : غلط است

مساوی یا کوچکتر بودن    <=امتحان مساوی یا کوچکتر بودن

x < y    یا    y < 4

مثال : x = 5   ,   y = 5   ,   اگر    x <= y    نتیجه : درست است 

مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر    x <= y    نتیجه : غلط است

عملگرهای منطقی

از عملگرهای منطقی برای ترکیب دو یا چند عبارت مقایسه ای یا شرطی با هم و ایجاد یک عبارت واحد استفاده می شود.

در جدول زیر انواع عملگرهای منطقی و شرایط درست بودن آنها توضیح داده شده است.

عملگرشرحمثال
&&    عملگر ” و “

این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود.

نتیجه ترکیب این عملگر فقط زمانی صحیح است ، که تمام عبارات ترکیب شده با هم درست باشند .

مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   &&   y > 9 )    نتیجه : غلط است

مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 6   &&   y > 8 )    نتیجه : درست است

||    عملگر ” یا “

این عبارت برای ترکیب دو یا چند عبارت با هم استفاده می شود.

نتیجه ترکیب این عملگر در صورت درست بودن حداقل یکی از عبارات ترکیب شده ، درست خواهد بود.

مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   ||   y > 4 )    نتیجه : درست است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ( x < 3   ||   y > 8 )    نتیجه : غلط است
!    عملگر not

این عملگر برای بر عکس کردن درستی یا عدم درستی یک عبارت استفاده می شود.

استفاده این عملگر قبل از یک عبارت صحیح باعث نادرست شدن جواب و برعکس خوهد شد .

مثال : x = 5   ,   y = 5   ,   اگر  ! ( x == y ) نتیجه : غلط است
مثال : x = 5   ,   y = 7   ,   اگر  ! ( x == y ) نتیجه : درست است

عملگر رشته ای

متغیرهای رشته ای متغیر هایی هستند ، که از متن تشکیل شده اند . این متغیرها را همانطور که قبلا اشاره شد ، باید بین دو علامت ” ” تعریف کرد.

در جاوا اسکریپت می توان دو متغیر رشته ای را با عملگر + به هم اضافه کرد.

همچنین برای ایجاد فاصله بین متغیرهای می توان از یک ” ” به شکلی که در مثال زیر آمده است ، استفاده کرد.

مثال : در مثال زیر دو عبارت رشته ای matn1 و matn2 را در قالب یک متغیر جدید به نام welcome ذخیره کرده ایم :

در این مطلب هم همراه ما بودید و با عملگرهای جاوا اسکریپت در طراحی صفحات وب بیشتر آشنا شدید.

در ادامه سری آموزش های زبان جاوا اسکریپت به سراغ مطالب متنوع و کاربردی دیگری خواهیم رفت که مورد نیاز شما باشند.

درباره نویسنده

مدیریت علاقه دارم در زمینه آموزش های مباحث کامپیوتری و نرم افزاری هر دانش و تجربه ای دارم با کاربران عزیز به اشتراک بزارم... ♥
منتظر نظرات خوب شما هستیم!

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    • سلام , مهمان